Buscar no site
Frutas frescas

Tabela de Calorias

Comida japonesa

Produtos
Kcal.
Sushi de salmão
65
Sushi de atum
45
Sushi de atum gordo
72
Sushi de pargo
43
Sashimi de salmão
211 (100g)
Sashimi de atum
146
Tainha
173
Namorado
86,6
Tekka maki (atum)
25
Tekka maki (pepino)
17
Kani maki (kani-kama)
20
Califórnia
33
Tempura maki
45
Filadélfia
51
Shitake
25 (100g)
Missoshiru
199 (100ml)
Shoyo
134 (100ml)
Sakê
133 (100ml)